Privacybeleid

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke:
VERBINNEN SWEETS & DÉLI INTERNATIONAL BVBA, hierna ‘Verbinnen Sweets & Déli International bvba’, zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze consumenten van essentieel belang is.

Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat Verbinnen Sweets & Déli International bvba bijdraagt tot de grondrechtelijke bescherming van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Verbinnen Sweets & Déli International bvba waarborgt dat alle verzamelde en verwerkte persoonsgegevens als vertrouwelijk worden behandeld. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, wordt er gesproken van persoonsgegevens.

Toepassingsgebied

Deze Privacy Statement & Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Verbinnen Sweets & Déli International bvba van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website(s), goederen en diensten van Verbinnen Sweets & Déli International bvba , gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Statement & Policy van toepassing is op de door Verbinnen Sweets & Déli International bvba verwerkte persoonsgegevens.

Verbinnen Sweets & Déli International bvba behoudt zich het recht om deze Privacy statement & policy ten alle tijde te wijzigen.

De van toepassing zijnde versie kan u steeds op onze website terugvinden.

Op deze pagina vindt u een beschrijving terug van het beleid dat wij toepassen inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website, webshop of winkel van Verbinnen Sweets & Déli International bvba.

Minimale gegevensverwerking

Verbinnen Sweets & Déli International bvba verzamelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens die kaderen binnen haar maatschappelijk doel. De verzamelde persoonsgegevens gaan niet verder dan dit maatschappelijk doelGedurende uw contacten met Verbinnen Sweets & Déli International bvba worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Rechtsgronden (uitvoering van een overeenkomst- wettelijke plicht – gerechtvaardigd belang)

Uitvoering van een overeenkomst:

Gelet op Art. 6. b) Verord. 2016/679 is de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig wegens het noodzakelijk belang dat er heerst voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voor het sluiten van de overeenkomst. Hiermee wordt er gedoeld op persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden bij onder andere het overmaken van een offerte, bestelbon, overeenkomst¸…

Wettelijke plicht:

Daarnaast, conform Art. 6 c) Verord. 2016/679 is het eveneens rechtmatig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken wegens de wettelijke plicht die er heerst op Verbinnen Sweets & Déli International bvba bij het opstellen van facturen. Wij verwijzen hiervoor inzake de wettelijke verplichting van facturen naar Art. 2:20 en Art. 2:29 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019.

Gerechtvaardigd belang:

Bovendien is er ook sprake volgens Art. 6 f) Verord. 2016/679 van een gerechtvaardigd belang voor Verbinnen Sweets & Déli International bvba. Het is echter op grond van dit gerechtvaardigd belang dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede werking van de onderneming. Daarnaast is er ook een belang ten aanzien van de afnemers sinds zij op deze manier op de hoogte worden gehouden van eventuele promoties.

Login en Wachtwoord

Met betrekking tot het wachtwoord en login draagt u zelf de volledige verantwoordelijkheid hierover. Verbinnen Sweets & Déli International bvba heeft hier enkel toegang toe nadat u daar uitdrukkelijk achter vraagt en/of uw wachtwoord kwijt bent.

Wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens worden verwerkt op een transparante, rechtmatige en behoorlijke manier. Deze worden geactualiseerd gelet op de noodwendigheden.

-Verbinnen Sweets & Déli International bvba maakt gebruik van track cookies. Hierdoor wordt er op anonieme wijze statistieken bijgehouden van het aantal bezoekers van de website.

-Wanneer u uw e-mail adres heeft opgegeven en deze verzameld en verwerkt is geweest, zal u ter gelegenheid sporadisch voor commerciële doeleinden e-mails ontvangen (indien u dit wenst).

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Verbinnen Sweets & Déli International bvba verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Data Breach

Indien er gegevenslekken (cfr. hacking) plaatsvinden, dan zal u hiervan zo snel mogelijk op hoogte worden gesteld. Verbinnen Sweets & Déli International bvba zal al het mogelijke doen om de geleden schade hiervan tot een minimum te beperken en uw persoonsgegevens extra te beveiligen.

Correcties

Met betrekking tot eventuele onjuistheden inzake persoonsgegevens, kunnen deze ten alle tijde geschrapt of gecorrigeerd worden. Het volstaat om kennis te geven van deze wens door een e-mail te sturen info@verbinnen-international.com. In tweede instantie kan u ook ons steeds telefonisch contacteren op het nummer +32 (0)478 98 40 31.

In laatste instantie kan deze kennisgeving ook per brief gebeuren naar onderstaand adres: Verbinnen Sweets & Déli International bvba, Brulens 23 unit-a, 2275 Gierle.

Inzage

U kan daarnaast, als u dit wenst, inzage krijgen of een afschrift per mail of per brief ontvangen met betrekking tot alle opgeslagen persoonsgegevens waarover Verbinnen Sweets & Déli International bvba beschikt op vraag van de verzoekende natuurlijke persoon. Dit verzoek gebeurt op dezelfde wijze als in bovenstaande alinea is geformuleerd.

Verbinnen Sweets & Déli International bvba neemt passende maatregelen zodoende u deze persoonsgegevens op een correcte, transparante, duidelijke, makkelijk toegankelijke en begrijpbare vorm ontvangt. Verbinnen Sweets & Déli International bvba zal ten laatste één maand na ontvangst van het verzoek, hieraan gevolg geven. Wanneer er geen gevolg aan het verzoek wordt gegeven, wordt dit meegedeeld uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek.

Kostprijs/Vergoeding afschrift

Het afschrift is in principe kosteloos, behoudens als het verzoek kennelijk ongegrond is, vanwege de buitensporige aard van het verzoek of wegens het repetitieve karakter van het verzoek. Er kan echter wel een administratieve vergoeding aangerekend worden gelet op de aard van het verzoek.

Bewaringstermijn

Verbinnen Sweets & Déli International bvba hanteert zowel wettelijke als suppletieve bewaringstermijnen met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens.

De wettelijke bewaringstermijn voor het bewaren van facturen bedraagt zeven jaar conform Art. 36, §3 van de wet tot wijziging van de belasting over toegevoegde waarde (I) van 17 december 2012.

De wettelijke bewaringstermijn inzake boekhoudkundige persoonsgegevens die conform Art. II.88 van het Wetboek van Economisch Recht bedraagt zeven jaar.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op de website van Verbinnen Sweets & Déli International bvba kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereeoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Anonieme bezoekersstatistieken

Verbinnen Sweets & Déli International bvba houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om zo een overzicht te krijgen welke categorieën op de website het meeste aandacht krijgen. Hierdoor wordt er een beeld verkregen van de ‘meest bekeken’ goederen. Deze zijn volledig anoniem.

Klachten – Extern

Indien u niet akkoord bent met onze privacy policy kan u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Website: www.privacycommission.be