Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Verbinnen Sweets & Déli International bvba

  1. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen bij aflevering betaalbaar, contant en zonder korting.
  2. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen zijn al onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
  3. Alle goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan in ons bezit is.
  4. De klant zal er steeds voor zorgen dat bij het afleveren van de goederen de afleveringsbon/factuur door hemzelf of door een aangestelde wordt afgetekend voor ontvangst. Verbinnen Sweets & Déli International bvba behoudt zich ook hier het recht om de goederen niet af te leveren indien de afleveringsbon niet wordt afgetekend voor ontvangst.
  5. Alle om het even welke klachten aangaande de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van onze producten moeten ons verplicht per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen.
  6. De leveringstermijnen dewelke vermeld worden op onze offerten zijn indicatief en niet bindend. De koper kan nooit de ontbinding van de overeenkomst of een schadeloosstelling voor laattijdige levering eisen daar de firma steeds al het mogelijke zal doen om de eventueel vooropgestelde leveringstermijnen te eerbiedigen.
  7. In geval van laattijdige betaling zal een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 37,18 Euro alsmede een intrest van 8% op jaarbasis verschuldigd zijn en dit zonder dat een ingebrekestelling hiertoe vereist is.
  8. Het in ontvangst nemen onzer koopwaren betekent formeel akkoord gaan met onze verkoopsvoorwaarden.